Licenční podmínky KD systém CRM

Preambule

 1. Tyto licenční podmínky, dále jen „Licenční podmínky“ nebo „LP“ vydává společnost Aria servis, s.r.o., IČ: 08547840, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, právnická osoba zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320783, zastoupená jednatelem (dále jen „Aria servis, s.r.o.“), ve smyslu § 273 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.
 2. Aria servis, s.r.o. v těchto Licenčních podmínkách stanoví práva a povinnosti při nevýhradním užívání internetové aplikace KD systém CRM.
 3. Souhlas s těmito Licenčními podmínkami je podmínkou pro užívání KD systém CRM.
 4. Práva a povinnosti Aria servis, s.r.o. a Uživatele se řídí těmito Licenčními podmínkami.
 5. Přístup k užívání KD systém CRM je umožněn s odkazem na Licenční podmínky a Uživatel přihlášením do KD systém CRM souhlasí se zněním Licenčních podmínek.
 6. Uživatel na základě těchto LP nabývá pouze práva k užívání KD systém CRM, žádná další práva, jako jsou práva majetková nebo osobnostní Uživatel nenabývá.
 7. Licenční podmínky jsou k dispozici na internetové stránce https://sprava.ariaservis.cz.

I. Vymezení pojmů

 1. Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů.
 2. Bytovou jednotkou se rozumí jedna bytová, nebytová nebo garážová jednotka, nebo jiný samostatně evidovaný prostor nacházející se v Nemovitosti, vedený v KD systém CRM jako samostatná jednotka.
 3. KD systém CRM se rozumí internetová aplikace Aria servis, s.r.o., k jejímuž užívání se vztahují tyto LP a která slouží k online přístupu Uživatele k datům souvisejícím se správou jeho Nemovitosti, zveřejňování informací, komunikaci apod., a to prostřednictvím Účtu Uživatele.
 4. Nemovitostí se rozumí nemovitost vymezená při registraci do KD systém CRM.
 5. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění dalších předpisů.
 6. Účtem Uživatele se rozumí účet prostředí v KD systém CRM vztahující se k Nemovitosti Uživatele.
 7. Uživatelem se rozumí zejména, nikoliv však výlučně společenství vlastníků jednotek ve smyslu Zákona o vlastnictví bytů, bytové družstvo, případně vlastník Nemovitosti, který užívá KD systém CRM, jakož i jakýkoliv jiný subjekt nebo osoba, která užívá KD systém CRM.
 8. Zákonem o vlastnictví bytů se rozumí zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony.

II. Podmínky užívání KD systém CRM

 1. Uživatel bere na vědomí, že Aria servis, s.r.o. je výlučným vykonavatelem veškerých majetkových práv KD systém CRM. Uživatel je při užívání KD systém CRM povinen jednat tak, aby tato práva Aria servis, s.r.o. nenarušil a je povinen dbát veškerých právních norem ochrany duševního vlastnictví, zejména pak Autorského zákona.
 2. Uživatel bere na vědomí, že práva udělená Uživateli dle těchto LP se vztahují pouze k nevýhradnímu užívání KD systém CRM Uživatelem. Tato práva nesmí být převedena nebo postoupena třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Aria servis, s.r.o..
 3. Uživatel tímto bere na vědomí, že Aria servis, s.r.o. má za účelem správy a kontroly užívání KD systém CRM přístup do KD systém CRM. Aria servis, s.r.o. není oprávněn nahlížet od KD systém CRM dle tohoto odstavce za jiným účelem než za účelem správy KD systém CRM jako internetové aplikace, nebo za účelem úkonů dle těchto LP.
 4. Uživatel je oprávněn využívat prostředí KD systém CRM v souladu s těmito LP pro vlastní správu Nemovitosti a komunikaci se spoluvlastníky, členy družstva, nájemníky, využívat elektronický archiv dokumentů v základním objemu dat 500MB pro Nemovitost, a další instalované funkcionality. Uživatel bere na vědomí, že z technických důvodů je omezena kapacita velikosti jednotlivých ukládaných dokumentů/souborů v závislosti na uživatelské úrovni. Aria servis, s.r.o. neodpovídá za jakékoliv úkony, zveřejněné informace nebo dokumenty ani jiné události a skutečnosti v souvislosti s vyžitím KD systém CRM. O registraci Nemovitosti do KD systém CRM může požádat pouze osoba oprávněná jednat za výše uvedené subjekty.
 5. Vlastník Nemovitosti, společenství vlastníků jednotek nebo bytové družstvo jako Uživatel je oprávněn poskytnout přístup na Účet Uživatele spoluvlastníkům a členům družstva nebo nájemníkům v Nemovitosti, kterým tento Uživatel přidělí práva a přístupová hesla dle svého uvážení a kteří pak mohou užívat KD systém CRM dle své uživatelské úrovně. Uživatelské úrovně jsou v KD systém CRM nastaveny v závislosti na vztahu k dané Nemovitosti, a to např. v úrovni výboru/představenstva, vlastníka Bytové jednotky/člena družstva, nájemce. Všechny osoby, které budou takto KD systém CRM užívat se považují za Uživatele ve smyslu těchto LP.
 6. Uživatel je povinen v rámci využití KD systém CRM jednat s náležitou odbornou péčí. V případě zpřístupnění Účtu Uživatele osobou jednající za Nemovitost jakékoliv třetí osobě, Aria servis, s.r.o. neodpovídá za škodu tímto způsobenou, jakož ani neodpovídá za únik dat nebo informací z KD systém CRM. Aria servis, s.r.o. neodpovídá za ztrátu nebo únik dat z KD systém CRM, která nebyla způsobena výlučně Aria servis, s.r.o..
 7. Uživatel je povinen neprodleně ohlásit Aria servis, s.r.o. neoprávněné užití KD systém CRM.
 8. Uživatel je povinen užívat KD systém CRM výlučně v souladu s jejím účelem využití těmito LP. V případě neplnění této povinnosti je Aria servis, s.r.o. oprávněn odepřít Uživateli přístup do KD systém CRM, a to i nenávratně. V případě užívání KD systém CRM v rozporu s těmito LP je Aria servis, s.r.o. oprávněn trvale odejmout Uživateli oprávnění k užívání KD systém CRM. Aria servis, s.r.o. neodpovídá za ztrátu dat s tímto spojenou. Tím není dotčeno právo Aria servis, s.r.o. na náhradu škody.
 9. Veškerou odpovědnost v souvislosti s vlastními úkony v rámci užíváním KD systém CRM, zveřejněnými daty a informacemi, nese jednající osoba a nikoliv Aria servis, s.r.o.. V případě, že se na Účtu Uživatele nebo kdekoliv jinde v KD systém CRM objeví jakékoliv informace nebo data, které zjevně nesouvisí s účelem KD systém CRM a správou Nemovitosti nebo odporuje dobrým mravům, je Aria servis, s.r.o. oprávněn tato data nebo informace odstranit. Aria servis, s.r.o. neodpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou odstraněním dat nebo informací. Aria servis, s.r.o. rovněž neodpovídá za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s využitím KD systém CRM, daty nebo informacemi zveřejněnými na KD systém CRM.
 10. V případě ztráty přihlašovacích údajů, které budou Uživateli uděleny, nebo jejich zneužití, nenese Aria servis, s.r.o. žádnou odpovědnost s tímto související.
 11. V případě zpřístupnění Účtu Uživatele nebo KD systém CRM osobou jednající za Uživatele jakékoliv třetí osobě, Aria servis, s.r.o. neodpovídá za škodu tímto způsobenou, jakož ani neodpovídá za únik dat nebo informací z KD systém CRM. Nikdo není oprávněn nahlížet a zcizovat, nebo jinak užívat data v Účtu Uživatele jiné Nemovitosti, než v Účtu Uživatele, ke kterému je oprávněně a řádně přihlášen dle těchto LP. Aria servis, s.r.o. neodpovídá za porušení ustanovení dle předchozí věty.
 12. Veškerou odpovědnost v souvislosti s užíváním, porušením nebo zneužitím KD systém CRM nese Uživatel, Nemovitosti nebo osoba jednající za Uživatele, případně osoba, které byl udělen přístup do KD systém CRM, nebo která KD systém CRM užívá. Osoba, která zneužije KD systém CRM v rozporu s těmito LP nebo účelem jejího využití je povinna nahradit škodu i nemajetkovou újmu.
 13. V rámci využívání KD systém CRM je Uživatel povinen užívat KD systém CRM výlučně k účelu, ke kterému je vymezena. Není oprávněn provádět jakékoliv aplikační změny nebo programátorské změny KD systém CRM, nebo pořizovat rozmnoženiny nebo kopie KD systém CRM. Uživatel není dále oprávněn zveřejňovat na KD systém CRM jakékoliv informace nebo data, která nesouvisí s účelem využití KD systém CRM.
 14. Uživatel odpovídá za zveřejnění osobních údajů subjektů, které v rámci užívání KD systém CRM zveřejní a je povinen před zveřejněním údajů subjektu zajistit jeho souhlas s takovým zveřejněním a se spravováním, zpracováním a uchováváním dle tohoto odstavce LP. Uživatel tímto výslovně prohlašuje, že dle předchozí věty byl udělen souhlas subjektů zveřejněných v KD systém CRM ke zveřejnění, spravování, zpracování a uchovávání jejich osobních údajů, které poskytnou Aria servis, s.r.o. prostřednictvím nebo v souvislosti s užíváním KD systém CRM, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Právo ke spravování, zpracování a uchovávání osobních údajů dle těchto LP se uděluje Aria servis, s.r.o. na dobu neurčitou. Osobní údaje budou Aria servis, s.r.o. využity v souvislosti se spravováním KD systém CRM ze strany Aria servis, s.r.o., dále za účelem oslovování Uživatelů s nabídkou dalších služeb a zasílání marketingových zpráv. Aria servis, s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku zveřejnění údajů subjektu bez jeho předchozího souhlasu dle tohoto odstavce LP.

III. Mlčenlivost a zneužití informací

 1. Uživatel i jakákoliv třetí osoba, zejména pak osoba, která je správcem nemovitostí, nebo podniká v oboru nemovitostí, je povinna zachovávat mlčenlivost o níže uvedených skutečnostech, o nichž se dozvěděla v souvislosti s užíváním KD systém CRM a spoluprací s Aria servis, s.r.o. o Aria servis, s.r.o. nebo KD systém CRM. Tato povinnost mlčenlivosti platí jak po dobu účinnosti těchto LP, tak i kdykoliv poté. Uživatel i třetí osoby jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství a know-how Aria servis, s.r.o.. Uživatel tímto bere na vědomí, že zejména jakékoliv informace, postupy, popisy technologických procesů a vzorců, programové nastavení a procesy, informace o provozních metodách, pracovní postupy, marketingové plány, koncepce a strategie související s KD systém CRM považuje Aria servis, s.r.o. za velice důvěrné a nepřeje si, aby byly jakkoliv zveřejňovány nebo využívány Uživatelem nebo třetí osobou jinak, než dle těchto LP. Uživatel se zavazuje dbát na ochranu KD systém CRM ve smyslu těchto LP a zejména tohoto článku LP a odpovídá za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou Aria servis, s.r.o. nakládáním s KD systém CRM v rozporu s LP.
 2. Uživatel, zejména pak osoba, která je správcem nemovitostí, nebo podniká v oboru nemovitostí, je povinen užít informací, které se dozví v souvislosti užíváním KD systém CRM o Aria servis, s.r.o. nebo KD systém CRM, právě a pouze k užívání KD systém CRM dle těchto LP a není oprávněn s nimi nakládat jakkoliv jinak. Uživatel zejména není oprávněn využívat tyto informace ve svůj prospěch či zpřístupňovat tyto informace třetím osobám jinak, nebo za jiným účelem než dle těchto LP. Tato povinnost platí po dobu účinnosti a platnosti LP, tak i kdykoliv poté.
 3. V případě, že dojde k porušení povinností Uživatelem dle tohoto Článku LP, je Aria servis, s.r.o. oprávněn okamžitě zamezit Uživateli přístup do KD systém CRM, čímž není dotčen nárok na náhradu škody i nemajetkové újmy.
 4. Uživatel se zavazuje, že nebude v průběhu užívání KD systém CRM, jakož i kdykoliv poté, vyvíjet sobě nebo pro třetí osobu nenechá zhotovit internetovou aplikaci se stejným nebo obdobným účelem a způsobem využití jako je KD systém CRM. Stejným nebo obdobným účelem a způsobem využití se rozumí zejména, nikoliv však výhradně, on-line přístup osob při spravování nemovitostí, technologické a programátorské řešení KD systém CRM a návaznost KD systém CRM na další software ve spojení se získáváním dat. Uživatel je povinen dbát na to, aby jakákoliv třetí osoba, která se o KD systém CRM dozví prostřednictvím Uživatele, nejednala v rozporu s  LP, zejména pak aby nečinila úkony dle tohoto odstavce. Ukáže-li se kdykoliv, že Uživatel nebo třetí osoba ve spolupráci s Uživatelem vyrobila nebo nechala vyrobit internetovou aplikaci stejného nebo obdobného účelu a způsobu využití, náleží veškeré příjmy vzniklé v souvislosti s takovou internetovou aplikací Aria servis, s.r.o. a Uživatel je povinen zajistit a provést převod veškerých majetkových práv k takové internetové aplikaci na Aria servis, s.r.o..

IV. Podmínky užívání KD systém CRM správcem nemovitostí

 1. Tento článek se vztahuje na osoby a Uživatele KD systém CRM, kteří jsou správci nemovitostí, nebo kteří podnikají v oboru nemovitostí (dále jen „Uživatel-správce“).
 2. V případě, že Uživatel-správce poruší povinnosti dle odst. 1. a 2. Článku III. LP, je povinen uhradit Aria servis, s.r.o. smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, přičemž tyto smluvní pokuty lze sčítat a ukládat i opakovaně. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Aria servis, s.r.o. na náhradu škody i nemajetkové újmy v její plné výši. V případě, že dojde k porušení povinností Uživatelem-správcem dle Článku III. LP, je Aria servis, s.r.o. oprávněn okamžitě zamezit Uživateli-správci přístup do KD systém CRM, čímž není dotčen nárok na smluvní pokuty, náhradu škody i nemajetkové újmy.
 3. V případě porušení čl. III. odst. 4 LP je Uživatel-správce povinen uhradit Aria servis, s.r.o. smluvní pokutu ve výši 5.000.000,-Kč, tím není dotčen nárok Aria servis, s.r.o. na náhradu škody nebo nemajetkové újmy. Uživatel-správce je povinen zajistit, aby jakákoliv třetí osoba, která se o KD systém CRM dozví prostřednictvím Uživatele-správce, nejednala v rozporu s  LP, zejména pak aby nečinila úkony dle tohoto odstavce. Ukáže-li se kdykoliv, že Uživatel-správce nebo třetí osoba ve spolupráci s Uživatelem-správcem vyrobila nebo nechala vyrobit internetovou aplikaci stejného nebo obdobného účelu a způsobu využití, náleží veškeré příjmy vzniklé v souvislosti s takovou internetovou aplikací Aria servis, s.r.o. a Uživatel-správce je povinen zajistit a provést převod veškerých majetkových práv k takové internetové aplikaci na Aria servis, s.r.o..
 4. V ostatním platí pro Uživatele-správce LP v platném znění.

V. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Právní předpisy Práva a povinnosti v Licenčních podmínkách neupravené se řídí především příslušnými ustanoveními Autorského zákon a nového občasnkého zákoníku, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Řešení sporů Všechny spory vznikající z LP a v souvislosti s nimi budou řešeny vzájemnou dohodou stran. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
 3. Aktualizace Licenčních podmínek Licenční podmínky a jejich aktualizace vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na přihlašovací straně k KD systém CRM. Uživatel tímto bere na vědomí, že Licenční podmínky budou automaticky aktualizovány.
 4. Okolnosti souhlasu s Licenčními podmínkami Uživatel prohlašuje, že poskytuje souhlas s těmito LP na základě své pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Licenční podmínky přečetl a s jejich obsahem souhlasí. Na důkaz svého souhlasu provedl Uživatel registraci v KD systém CRM, nebo KD systém CRM začal užívat.
 5. Platnost Licenčních podmínek Tyto Licenční podmínky vstupují v platnost 2. 4. 2014.